તેલંગાણાના જિલ્લાઓ

મહેબૂબનગર જિલ્લો ભારત દેશના તેલંગાણા રાજ્યનો મહત્વનો દક્ષિણી જિલ્લો છે. મહેબૂબનગર જિલ્લાનું મુખ્યાલય મહેબૂબનગરમાં છે. જે હૈદરાબાદથી ૯૬ કિ.મી.નાં અંતરે આવેલું છે. વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કોહિનૂર હીરો આ જિલ્લામાંથી મળી આવ્યાનું મનાય છે [૧]. મહેબૂબનગર જિલ્લાને વહિવટી સરળતા માટે પાંચ વિભાગોમાં વહેંચેલ છે. (૧)મહેબૂબનગર (૨)નગરકુર્નૂલ (NAGARKURNOOL) (૩)ગડવાલ (GADWAL) (૪)નારાયણપેટ (NARAYANPET) (૫)વાનાપર્થી (WANAPARTHY).

વિસ્તાર અને વસ્તીફેરફાર કરો

વિસ્તાર (ચો.કિ.મી.)[૨] વસ્તી (૨૦૦૧ મુજબ) તાલુકાઓ ગામડાઓ (કુલ) નગર પાલિકાઓ સાક્ષરતા
૧૮,૪૩૨ ૩૫.૧૪ લાખ
(પૂ. ૧૭.૮૨ લાખ)
(સ્ત્રી. ૧૭.૩૨ લાખ)
૬૪ ૧૫૪૪
(જેમાં ૧૩૫૦ ગ્રા.પં.)
૧૩.૫૬ લાખ

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો