માંડ્યા જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. માંડ્યા જિલ્લાનું મુખ્યાલય માંડ્યામાં છે.

કર્ણાટક રાજ્યના ૨૭ જિલ્લાઓ દર્શાવતો નકશો