માગશર

હિન્દુ તારિખિયાના એક મહિનાનું નામ

માગશર મહિનો હિંદુ વૈદિક પંચાગ-વિક્ર્મ સંવતનો બીજો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં કારતક મહિનો હોય છે, જ્યારે પોષ મહિનો આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-શક સંવતનો નવમો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં કારતક મહિનો હોય છે, જ્યારે પોષ મહિનો આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.