પોષ

હિન્દુ તારિખિયાના એક મહિનાનું નામ

પોષ મહિનો હિંદુ વૈદિક પંચાગ-વિક્રમ સંવતનો ત્રીજો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં માગશર મહિનો હોય છે, જ્યારે મહા મહિનો આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે. હિંદુ વૈદિક પંચાગ-શક સંવતનો દશમો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં માગશર મહિનો હોય છે, જ્યારે મહા મહિનો આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.