ભારત દેશના બંધારણ અનુસાર વિધાનસભામાં ચુંટાયેલા સભ્યોના તેમ જ સભ્યો દ્વારા લોકશાહી ઢબે નક્કી કરવામાં આવેલા વડાને મુખ્યમંત્રી કહેવામાં આવે છે. મુખ્યમંત્રી રાજ્યનો વહીવટ કરે છે.

આ પણ જુઓ

ફેરફાર કરો