ભારત દેશના બંધારણ અનુસાર વિધાનસભામાં ચુંટાયેલા સભ્યોના તેમ જ સભ્યો દ્વારા લોકશાહી ઢબે નક્કી કરવામાં આવેલા વડાને મુખ્ય મંત્રી કહેવામાં આવે છે. મુખ્ય મંત્રી રાજ્યનો વહીવટ કરે છે.

આ પણ જુઓફેરફાર કરો