મુજફ્ફરનગર જિલ્લો

મુજફ્ફરનગર જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા સૌથી મોટા એવા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૭૫ (પંચોતેર) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. મુજફ્ફરનગર જિલ્લાનું મુખ્યાલય મુજફ્ફરનગરમાં છે.