યુરોપ + એશિયા ખંડને સંયુક્ત રીતે યુરેશિયા કહેવામાં આવે છે.

આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે યુરેશિયા
આફ્રો-યુરેશિયા પૃથ્વીના ગોળા પર