ભારતીય જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે કુલ બાર પ્રકારની રાશી છે. દરેક રાશીના પોતાના નામ, ચિન્હ અને લાક્ષણિકતાઓ છે. આ બાર રાશી નીચે પ્રમાણે છે

૧૬મી સદીનું કાષ્ટકારીગરી ચિત્ર