રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લો

ઉત્તરાખંડ રાજ્યની જિલ્લો

રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં આવેલા ૧૩ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક તેમ જ ગઢવાલ મંડલમાં આવેલો જિલ્લો છે. રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક રુદ્રપ્રયાગ નગરમાં આવેલું છે.