વયનાડ જિલ્લો

કેરળનો જિલ્લો

વયનાડ જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કેરળ રાજ્યના ૧૪ જિલ્લા પૈકીનો એક જિલ્લો છે. વયનાડ જિલ્લાનું મુખ્યાલય વયનાડ નગર ખાતે આવેલું છે.