પડધરી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

*[[ ખંભાળા (તા. પડધરી)| ખંભાળા ]]
{{col-4}}
*[[ ખામતા (તા. પડધરી)| ખામતા ]]
*[[ ખંધેરી (તા. પડધરી)| ખંધેરી ]]
*[[ ખીજડીયા મોટા (તા. પડધરી)| ખીજડીયા મોટા ]]
*[[ ખીજડીયા નાના (તા. પડધરી)| ખીજડીયા નાના ]]
*[[ ખોડાપીપર (તા. પડધરી)| ખોડાપીપર ]]
*[[ ખોખરી (તા. પડધરી)| ખોખરી ]]
*[[ મેટોડા (તા. પડધરી)| મેટોડા ]]
*[[ મોવીયા (તા. પડધરી)| મોવી ]]
*[[ નાનાવાડા (તા. પડધરી)| નાનાવાડા ]]
*[[ નારણકા (તા. પડધરી)| નારણકા ]]
*[[ નારા (તા. પડધરી)| નારા ]]
*[[ પડધરી ]]
*[[ રડાડ (તા. પડધરી)| રડાડ ]]
*[[ રામપર મોટા (તા. પડધરી)| રામપર મોટા ]]
*[[ રામપર પતી (તા. પડધરી)| રામપર પતી ]]
{{col-4}}
*[[ રંગપર (તા. પડધરી)| રંગપર ]]
૫૭,૩૩૨

edits