અશોક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સંદર્ભ તારીખ.
ઇન્ફોબોક્સ, કડીઓ અને અન્ય સુધારાઓ.
નાનું સંદર્ભ તારીખ.
લીટી ૧:
{{Infobox royalty
|title = ચક્રવર્તી<ref name="Fogelin2015">{{cite book|author=Lars Fogelin|title=An Archaeological History of Indian Buddhism|url=https://books.google.com/books?id=yPZzBgAAQBAJ&pg=PA81|date=1 Aprilએપ્રિલ 2015૨૦૧૫|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-994823-9|pages=81–૮૧–}}</ref><ref name="Kleiner2015">{{cite book|author=Fred Kleiner|title=Gardner’s Art through the Ages: A Global History|url=https://books.google.com/books?id=q4bCBAAAQBAJ&pg=PT474|date=1 Januaryજાન્યુઆરી 2015૨૦૧૫|publisher=Cengage Learning|isbn=978-1-305-54484-0|pages=474–૪૭૪–}}</ref><br>સમ્રાટ
|image =Indian_relief_from_Amaravati,_Guntur._Preserved_in_Guimet_Museum.jpg
|caption = અમરાવતી, આંધ્રપ્રદેશમાંથી મળેલી અશોકની ૧લી સદીની મૂર્તિ
|succession= ૩જો મૌર્ય રાજા
|reign = {{circa|૨૬૮|૨૩૨ ઈસ પૂર્વે}}{{sfn|Upinder Singh|2008|p=331૩૩૧}}
|coronation = ઇસ પૂર્વે ૨૬૮{{sfn|Upinder Singh|2008|p=331૩૩૧}}
|predecessor = બિંદુસાર
|successor = દશરથ મૌર્ય