"બળા (પક્ષી)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સુધારો - પ્રયત્ન ૧.
નાનું (Taxobox)
નાનું (સુધારો - પ્રયત્ન ૧.)
{{automatic Taxobox
| name = સુરખાબ
| taxon = Phoenicopterus
| fossil_range = {{Fossil range|25|0}}<small>Late [[Oligocene]] – Recent</small>
| image = Flamingos Laguna Colorada.jpg
| image_caption = [[James's flamingo]]s (''P. jamesi'')
| authority =
| authority = [[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]
| subdivision_ranks = [[Species]]જાતિ
| subdivision = See [[#Species|text]]
| range_map = Flamingo range.png
| range_map_caption = સુરખાબનાં રહેઠાણો
}}
'''સુરખાબ''' [[ગુજરાત]]ના [[કચ્છ જિલ્લો|કચ્છ]], [[બનાસકાંઠા જિલ્લો|બનાસકાંઠા]], [[પોરબંદર જિલ્લો|પોરબંદર]] અને [[જામનગર જિલ્લો|જામનગર]] સહિત રાજ્યના મોટા ભાગના જલપ્લાવિત વિસ્તારોમાં જોવા મળતું યાયાવર પક્ષી છે. ગુજરાતમાં તેની બે જાતો જોવા મળે છે.
 
સુરખાબ ગુજરાતનું રાજ્યનું પક્ષી છે.
 
{{સબસ્ટબ}}