ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનુંNo edit summary
જ્યારે પહેલો પદાર્થ બીજા પર બળ લગાડે છે તેટલુ જ બળ બીજો ષદાર્થ પહેલા પર લગાડે છે. આ બન્નેની દિશા વિપરિત હોય છે.
 
====ઉપયોગ====
 
આ ગતિના નિયમો અને ન્યુટનના ગુરૂત્વાકર્ષણના નિયમોથી કેપ્લરના નિયમો સમજાવી શકાય છે.
૩૩૫

edits