ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Nominating for deletion
નાનું (103.132.24.42 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Harshil169 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
(Nominating for deletion)
{{delete|કારણ=Guru purnima vise gujerati perithey|subpage=ગુરુ પૂર્ણિમા|year=2019|month=જુલાઇ|day=15}}
{{Infobox holiday
|holiday_name = ગુરુ પૂર્ણિમા
Anonymous user