ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
42.108.203.113 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
(Nominating for deletion)
નાનું (42.108.203.113 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
{{delete|કારણ=Guru purnima vise gujerati perithey|subpage=ગુરુ પૂર્ણિમા|year=2019|month=જુલાઇ|day=15}}
{{Infobox holiday
|holiday_name = ગુરુ પૂર્ણિમા