"ડિસેમ્બર ૬" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2409:4041:69A:E2C6:B227:3584:7654:BD4A (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Addbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2409:4041:69A:E2C6:B227:3584:7654:BD4A (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Addbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન Rollback
 
* ૧૮૫૩ - હરપ્રસાદ શાસ્ત્રી, ભારતીય વિદ્વાન અને ઇતિહાસકાર (અ.૧૯૩૧)
* ૧૯૮૫ - રુદ્રપ્રતાપ સિંહ, ભારતીય ક્રિકેટર
*
*2004 - Parth Chauhan, indian-american bussinessman
 
== અવસાન ==