ધૃષ્ટદ્યુમ્ન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ઇન્ફોબોક્સ ઉમેર્યું.
નાનું (સાફ-સફાઇ.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (ઇન્ફોબોક્સ ઉમેર્યું.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{Infobox character
| name = ધૃષ્ટદ્યુમ્ન
| series = [[મહાભારત]]
| franchise =
| image = Drishtadyumna_as_Commander_in_chief_of_Pandava%27s_Army.jpg
| alt =
| caption = પાંડવોના સેનાપતિ તરીકે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન.
| first_major =
| first_minor =
| first_issue =
| first_date =
| last_major =
| last_minor =
| last_issue =
| last_date =
| first =
| firstgame =
| last =
| creator =
| based_on =
| adapted_by =
| portrayer =
| voice =
| full_name =
| origin =
| home =
| color = Orange
| family = [[દ્રુપદ]] (પિતા), [[શિખંડી]] (બહેન, પછી ભાઇ), [[દ્રૌપદી]] (બહેન)
}}
'''ધૃષ્ટદ્યુમ્ન''' (સંકૃતઃ धृष्टद्युम्न) મહાભારતમાં [[દ્રૌપદી]]નો ભાઈ તથા પાંચાલ નરેશ [[દ્રુપદ]]નો પુત્ર હતો. તેનો જન્મ [[દ્રોણ]] ને મારવા માટે થયો હતો.