"ખરીફ પાક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2402:3A80:16E4:700A:B08C:2D1F:2F97:6E8C (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને હાર્દિક ક્યાડા દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2402:3A80:16E4:700A:B08C:2D1F:2F97:6E8C (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને હાર્દિક ક્યાડા દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
* [[મકાઈ]]
* [[તુવેર]]
* 《ડાંગર》
* 《બાજરી》
* 《 મઠ 》
* 《 મગ 》
 
== સંદર્ભ ==