"ધોલેરા તાલુકો" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
ટેગ્સ: Reverted વિઝ્યુલ સંપાદન મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
[[ધંધુકા તાલુકો|ધંધુકા]] અને [[ધોળકા તાલુકો|ધોળકા]] તાલુકાના કેટલાક ગામોમાંથી ધોલેરા તાલુકાનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. આખો ધોલેરા તાલુકો [[ભાલ વિસ્તાર]]માં આવેલો છે.
 
== ધોલેરા તાલુકાના ગામ સરપંચ નીયાદી ==
{{ધોલેરા તાલુકાના ગામ}}