માલી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સંદર્ભ પરિમાણો સુધાર્યા.
નાનું (સંદર્ભ પરિમાણ સુધાર્યું.)
નાનું (સંદર્ભ પરિમાણો સુધાર્યા.)
| area_sq_mi = 478,839 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| percent_water = 1.6
| population_census = 14,517,176<ref name=census>{{cite web|url=http://instat.gov.ml/voir_actu.aspx?lactu=44 |title=Mali preliminary 2009 census |publisher=Institut National de la Statistique |access-date=12 January 2010 |deadurlurl-status =yes dead |archiveurlarchive-url = https://web.archive.org/web/20100418055748/http://instat.gov.ml/voir_actu.aspx?lactu=44 |archivedate=18 April 2010 |df= }}</ref>
| population_census_year = એપ્રિલ 2009
| population_census_rank = 67મું
૧,૦૪,૦૦૯

edits