સંગ્રહ

જૂની ચર્ચાઓ


વર્ષ
૨૦૧૨-૨૦૨૦


દૂર કરવાની વિનંતીઓ


બોટાદ માટેની જીવંત કડીફેરફાર કરો

@KartikBot:, બોટાદ જ્યારે તાલુકો હતું એ સમયની કડીઓને તમે એ તાલુકાને લગતા ગામના પાના પર મૃત જાહેર કરી દીધી એ તો જાણે સરસ કાર્ય કર્યુ, પણ જો સાથોસાથ બોટ ચલાવીને એ બધી જ કડીઓને આ પાના સાથે જોડી શકો તો એ કડીઓને પુનઃજીવન મળશે. --અ ને કાંઈ નહી અ (ચર્ચા) ૧૯:૧૨, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧ (IST)

ચોક્કસ. કરી દઉં છું. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૧:૪૬, ૧ મે ૨૦૨૧ (IST)
  કામ થઈ ગયું સાથેસાથે, બોટાદના અન્ય તાલુકાઓમા પણ સંદર્ભો ઉમેરવાનું ચાલુ છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૧:૫૪, ૧ મે ૨૦૨૧ (IST)
એ માટે બોટ અને ખલાસી, બન્ને નો આભાર. --અ ને કાંઈ નહી અ (ચર્ચા) ૧૨:૦૯, ૧ મે ૨૦૨૧ (IST)