વિકિપીડિયા:બૉટ

(વિકિપીડિયા:બૉટો થી અહીં વાળેલું)

બૉટ ફ્લેગ ફેરફાર કરો

બધાં જ બૉટ ખાતાં માન્ય હોવા જોઇએ અને તેને સક્રિય કરતાં પહેલાં બૉટ ફ્લેગ અને પરવાનગી મેળવવી જરૂરી છે. તે માટે જુઓ, વિકિપીડિયા:બૉટ ફ્લેગ માટે નિવેદન અને મેટાવિકિ પરનું પાનું.

બૉટ ઉદાહરણ ફેરફાર કરો