ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
106.222.84.26 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને RG067 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (106.222.84.26 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને RG067 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
===ત્રીજો નિયમ===
આઘાતબે અનેપદાર્થની પ્રત્યાઘાતઆનંતરવીષટ હંમેશાંક્રિયા દરમિયાન જ્યારે પહેલો પદાર્થ બીજા પર બળ લગાડે છે તત્કાલિન બીજો પદાર્થ પહેલા પર લગાડે છે. આ બળો સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે.
 
==ઉપયોગ==