શાહજહાંપુર ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના શાહજહાંપુર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.