શિવગંગાઇ જિલ્લો

ભારતના તામિલ નાડુ રાજ્યનો એક જિલ્લો

શિવગંગાઇ જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા તમિલનાડુ રાજ્યના ૩૨ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. શિવગંગાઇ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક શિવગંગાઇ શહેર ખાતે આવેલું છે.

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો