મારો બ્લોગફેરફાર કરો

The World Around Me

ચિત્રો દ્વારા ઓળખફેરફાર કરો

  આ સભ્ય ભારતીય નાગરિક છે.
guઆ સભ્યની માતૃભાષા ગુજરાતી છે.
en-2આ સભ્ય મધ્યમ કક્ષાની અંગ્રેજી ભાષા વાપરવા માટે સક્ષમ છે.
 આ સભ્ય હિંદુ છે.