કામ-કાજ ફેરફાર કરો

આંકડાઓ ફેરફાર કરો

  • આ વિકિ 1.41.0-wmf.26 (f511adf) આવૃત્તિ પર છે.
  • ગુજરાતી વિકિ પર કુલ પાનાંઓ: ૧,૨૫,૦૯૭
  • કુલ લેખો: ૩૦,૨૬૩
  • ફાઇલ: ૦
  • નોંધણી કરેલ સભ્યો: ૭૫,૩૮૦
  • બૉટ હક્ક સભ્યો: ૮
  • સક્રિય સભ્યો: ૬૩
  • સંચાલકો: ૩
  • બ્યુરોક્રેટ્સ: ૦