• આ વિકિ 1.43.0-wmf.9 (52a3d57) આવૃત્તિ પર છે.
  • ગુજરાતી વિકિ પર કુલ પાનાંઓ: ૧,૨૮,૬૪૬
  • કુલ લેખો: ૩૦,૪૦૫
  • ફાઇલ: ૦
  • નોંધણી કરેલ સભ્યો: ૭૮,૪૨૩
  • બૉટ હક્ક સભ્યો: ૯
  • સક્રિય સભ્યો: ૬૪
  • સંચાલકો: ૩
  • બ્યુરોક્રેટ્સ: ૦