કામ-કાજફેરફાર કરો

આંકડાઓફેરફાર કરો

Page વિભાગ:Message box/fmbox.css has no content.

  • આ વિકિ 1.40.0-wmf.2 (e31f436) આવૃત્તિ પર છે.
  • ગુજરાતી વિકિ પર કુલ પાનાંઓ: ૧,૧૮,૬૧૮
  • કુલ લેખો: ૨૯,૯૮૫
  • ફાઇલ: ૦
  • નોંધણી કરેલ સભ્યો: ૬૯,૯૧૫
  • બૉટ હક્ક સભ્યો: ૮
  • સક્રિય સભ્યો: ૭૬
  • સંચાલકો: ૩
  • બ્યુરોક્રેટ્સ: ૦