સભ્ય:KartikMistry/sandbox/કાર્તિકબૉટ-કામકાજ

User:KartikBot એટલે કે કાર્તિકબૉટના કામકાજની યાદી:

અક્ષાંસ-રેખાંશફેરફાર કરો

  • આ પણ વિકિડેટામાં અને બૉટ વડે કેવી રીતે ગુજરાતી વિકિમાં ઉમેરી શકાય?

ઇન્ફોબોક્સ અપડેટફેરફાર કરો

  • ઇન્ફોબોક્સ: Infobox India Jurisdiction થી Settlement.
  • અ.રે. સુધારણા કેવી રીતે સાચવવી? વિકિડેટાથી કે અન્ય રીતે રૂપાંતરણ?