મારુ નામ કૌશલ સુભાષચંદ્ર દેરાસરી છે. હું ગુજરાત રાજ્યનાં સુરત શહેરમાં રહું છું. મારો શોખ મુખ્યત્વે વાંચનનો છે.