ચિત્રો દ્વારા ઓળખફેરફાર કરો

  આ સભ્ય ભારતીય નાગરિક છે.
Wikipedia:Babel
gu-0આ સભ્યને ગુજરાતી નથી આવડતું (અથવા મહા મુસીબતે સમજી શકે છે).
hi-3यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
en-2આ સભ્ય મધ્યમ કક્ષાની અંગ્રેજી ભાષા વાપરવા માટે સક્ષમ છે.
Search user languages
 આ સભ્ય હિંદુ છે.