સભ્ય:Sam.ldite/વપરાશકર્તા પેટીઓ

મારા વિષે
Flag of India.svg આ સભ્ય ભારતમાં રહે છે અથવા ત્યાં જન્મેલ છે.
Gujarat Small.pngઆ સભ્ય ગુજરાતના છે.
Sidi Sayed (Jali) Mosque,Ahmedabad.JPGઆ સભ્ય અમદાવાદના છે.
ભાષાઓ
પાયથોન-2આ સભ્ય મધ્યવર્તી પાયથોન પ્રોગ્રામર છે.
C-2આ સભ્ય મધ્યવર્તી C પ્રોગ્રામર છે.
જાવા-2આ સભ્ય મધ્યવર્તી જાવા પ્રોગ્રામર છે.