સેલમ જિલ્લો

ભારતના તામિલ નાડુ રાજ્યનો એક જિલ્લો

સેલમ જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા તમિલનાડુ રાજ્યના ૩૨ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. સેલમ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક સેલમ નગર ખાતે આવેલું છે.


બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો