હૈદરાબાદ જિલ્લો

આંધ પ્રદેશનો એક જિલ્લો

હૈદરાબાદ જિલ્લો ભારત દેશના તેલંગાણા રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. હૈદરાબાદ જિલ્લાનું તેમ જ આંધ્ર પ્રદેશ અને તેલંગાણા રાજ્યનું મુખ્યાલય હૈદરાબાદમાં છે.

તેલંગાણાના જિલ્લાઓ