અબ્રામા

સ્પષ્ટતા પાનું

અબ્રામા એક સંદિગ્ધ શબ્દ છે. આ શબ્દ પરથી લેખ શોધનાર વ્યક્તિ નીચેનામાંથી કોઈ પણ વિષય પર આ શીર્ષક હેઠળ લેખ શોધવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય. અબ્રામા શબ્દ સાથે નીચેના પાનાઓ સંકળાયેલા છે: