ઇન્ડિયન બેંક ભારત સરકારના સ્વામિત્વ હેઠળ કાર્ય કરતી એક મુખ્ય બૈંક છે. સમસ્ત ભારત દેશમાં આ બેંકની ૧૮૬૭ શાખાઓ આવેલી છે.

 • સ્વદેશી આંદોલનના અંશના રૂપમાં ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૦૭ના દિને સ્થાપના.
 • ૧૯૩૦૦ થી અધિક સમર્પિત કર્મચારીઓના દળ સાથે દેશની સેવામાં તત્પર.
 • ૩૧/૦૩/૨૦૧૧ સુધીના કુલ કારોબારમાં રુ. ૧,૮૧,૫૩૦ કરોડનો આંક પાર કર્યો.
 • ૩૧/૦૩/૨૦૧૧ના દિન સુધીમાં પરિચાલન લાભમાં રુ. ૩૨૯૧.૬૮ કરોડ સુધીની વૃદ્ધિ.
 • ૩૧/૦૩/૨૦૧૧ના દિન સુધીમાં નિવલ લાભમાં રુ. ૧૭૧૪.૦૭ કરોડ સુધીની વૃદ્ધિ.

આંતર્રાષ્ટ્રીય ઉપસ્થિતિ

ફેરફાર કરો
 • કોલમ્બો મેં એક વિદેશી મુદ્રા બૈંકિંગ એકમ સહિત સિંગાપુર તથા કોલમ્બો મેં વિદેશી શાખાએઁ૤
 • 70 દેશોં મેં 240 વિદેશી સંપર્ક બૈંક૤

અનુષંગી કંપનિયાઁ

ફેરફાર કરો
 • ઇંડ બૈંક મર્ચેંટ બૈંકિંગ સર્વિસેજ લિમિટેડ
 • ઇંડ બૈંક હાઉસિંગ લિમિટેડ
 • ઇંડફંડ મૈનેજમેંટ લિમિટેડ

વિશેષીકૃત બૈંકિંગ મેં અગ્રણી

ફેરફાર કરો
 • વિશેષ રૂપ સે નિર્યાત, આયાત, વિપ્રેષણ ઔર અનિવાસી ભારતીય કારોબાર સે ઉત્પન્ન હોનેવાલે વિદેશી વિનિમય લેનદેનોં કા સંચાલન કે લિએ ચેન્નૈ, મેં સ્થિત 1 વિશેષીકૃત ઓવરસીજ શાખા સહિત 90 વિદેશી વિનિમય હેતુ પ્રાધિકૃત શાખાએં૤
 • વિશેષ રૂપ સે લઘુ ઉદ્યોગ ઇકાઇયોં કો વિત્ત પ્રદાન કરને કે લિએ 1 લઘુ ઉદ્યોગ શાખા૤

ગ્રામીણ વિકાસ મેં નેતૃત્વ

ફેરફાર કરો
 • સ્વયં સહાયતા સમૂહોં તથા દેશ મેં વિત્તીય સમાવેશ પરિયોજના કા આરંભ કરને કે અગ્રગામી૤
 • માનનીય કેન્દ્રીય વિત્ત મંત્રી સે કૃષિ ઋણ મેં શ્રેષ્ઠતા કે લિએ પુરસ્કાર વિજેતા૤
 • નાબાર્ડ સે તમિલનાડુ તથા સંઘ રાજ્ય ક્ષેત્ર પુદુચ્ચેરી મેં માઇક્રો વિત્ત ગતિવિધિયોં કે લિએ શ્રેષ્ઠ કાર્યનિષ્પાદક પુરસ્કાર૤
 • એસએચજી (સ્વયં સહાયતા સમૂહ) ધ્ જેએલજી (સંયુક્ત દેયતા સમૂહ) સંકલ્પના કે જરિએ શહરી ગરીબોં કી આવશ્યકતાઓં કો પૂરા કરને કે લિએ દેશ મેં શ્માઇક્રો સેટશ્ નામક 7 વિશેષીકૃત અનન્ય માઇક્રોં શાખાએં સ્થાપિત કી ગઈ૤
 • ગ્રામીણ વિત્ત કે લિએ એક વિશેષ પટલ યથા માઇક્રો ક્રેડિટ કેન્દ્ર 44 ગ્રામીણ અર્ધ-શહરી શાખાઓં મેં કાર્યરત હૈં૤
 • ગ્રામીણ વિકાસ તથા સમાવેશી બૈંકિંગ કે લિએ આઈસીટી (સૂચના ઔર સંપ્રેષણ પ્રૌદ્યોગિકી) કા પ્રયોગ૤
 • કૃષિ પરામર્શી એવં તકનીકી સેવાઓં (એસીટીએસ) કે જરિએ ઉદ્યમિયોં કો કૃષિ મેં તકનીકી સહાયતા વ પરિયોજના રિપોર્ટ સે સહાયતા કા પ્રાવધાન૤


બૈંકિંગ મેં નવીનતમ પ્રૌદ્યોગિકી કા પ્રવર્તન કરનેવાલા પથપ્રદર્શક બૈંક

ફેરફાર કરો
 • 100 પ્રતિશત કોર બૈંકિંગ સમાધાન (સીબીએસ) શાખાએઁ
 • 100 પ્રતિશત કારોબાર કા કંપ્યૂટીકરણ૤
 • દેશભર મેં કહીં ભી બૈંકિંગ કે તહત કવર કિયે ગએ 168 કેન્દ્ર૤
 • 1132 સ્વ-ચાલિત ટેલર મશીનેં૤
 • સાઝા નેટવર્ક 40000 એટીમોં કે જરિએ 24 ઘંટે એવં સાતોં દિન કી સેવા૤
 • સભી કોર બૈંકિંગ ગ્રાહકોં કો ઇંટરનેટ ઔર ટેલી બૈંકિંગ સેવાએં૤
 • કાર્પોરેટ ગ્રાહકોં કે લિએ ઈ-ભુગતાન સુવિધા૤
 • નકદી પ્રબંધન સેવાએં૤
 • નિક્ષેપાગાર સેવાએં૤
 • ઓવરસીજ શાખા ચેન્નૈ મેં રૉઇટર સ્ક્રીન ટેલીરેટ રૉઇટર મૉનિટર ડીલિંગ સિસ્vમ ઉપલબ્ધ કરાએ ગએ હૈં૤
 • આઈબી ક્રડિટ કાર્ડ પ્રવર્તિત૤
 • આઈબી સ્વર્ણ મુદ્રા૤

વાહ્ય સૂત્ર

ફેરફાર કરો

ઢાંચો:ભારત કે બૈંક