કચ્છ રાજ્ય ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૬ દરમિયાન પ્રજાસત્તાક ભારતમાં આવેલું એક રાજ્ય હતું. તેની રાજધાની ભુજ હતી.

કચ્છ રાજ્ય
ભારતનાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો

૧૯૪૭–૧૯૫૬

કચ્છ રાજ્યનો ધ્વજ

Flag
કચ્છ રાજ્યનું સ્થાન
કચ્છ રાજ્ય, ૧૯૫૧
ઇતિહાસ
 •  બરોડા, વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા અને ગુજરાત સ્ટેટ્સ એજન્સીનું વિઘટન ૧૯૪૭
 •  બૃહદ મુંબઈ રાજ્યમાં જોડાણ ૧૯૫૬
Legal Case of 1954 : Kutch State

રાજ્યના વિસ્તારોનો હવે ભારતના ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લામાં સમાવેશ થાય છે.