ગાય, બળદ, ભેંસ, બકરી, ઘોડો વગેરે પાલતુ પશુઓને ખવડાવી શકાય તેવી બધી જ વસ્તુઓને ચારો, ઘાસચારો અથવા પશુઆહાર કહેવામાં આવે છે.

thumbઘાસ ચરી રહેલી એક ગાય
thumbઘાસ ચરી રહેલી એક ગાય

આ પણ જુઓ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો