ચૈત્ર સુદ ૧૪ને ગુજરાતીમાં ચૈત્ર સુદ ચૌદશ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના છઠ્ઠા મહિનાનો ચૌદમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પહેલા મહિનાનો ચૌદમો દિવસ છે.


તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૨]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો