ગુજરાતી શબ્દ ઘણાં સંદર્ભમાં વપરાય છે, જે નીચેનામાંનો એક અર્થ ધરાવી શકે છે: