ગુજરાતી

સ્પષ્ટતા પાનું

ગુજરાતી શબ્દ ઘણાં સંદર્ભોમા વપરાય છે, જે નીચેનામાંનો એક અર્થ ધરાવી શકે છે:

આ પણ જુઓ

ફેરફાર કરો