{{પ્રખર સમર્થન}} = પ્રખર સમર્થન
{{પ્રખર સમર્થન|આ બાબતનું હું પ્રખર સમર્થન કરું છું.}} = આ બાબતનું હું પ્રખર સમર્થન કરું છું.

આ પણ જુઓ

ફેરફાર કરો