ઢાંચો:વિરુદ્ધ

(ઢાંચો:વિરોધ થી અહીં વાળેલું)

વિરુદ્ધ વિરુદ્ધ