ઢાંચો:વિરુદ્ધ

(ઢાંચો:વિરોધ થી અહીં વાળેલું)

વિરુદ્ધ વિરુદ્ધ

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

વપરાશ ફેરફાર કરો

{{વિરુદ્ધ}} = વિરુદ્ધ વિરુદ્ધ
{{વિરુદ્ધ|મારામાં વિરોધ કરવાની હિંમત છે}} = વિરુદ્ધ મારામાં વિરોધ કરવાની હિંમત છે

આ પણ જુઓ ફેરફાર કરો