નવી તેહરી ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા પર્વતીય ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ધરાવતા ઉત્તરાખંડ રાજ્યના તેહરી ગઢવાલ જિલ્લામાં આવેલું છે. નવી તેહરી તેહરી ગઢવાલ જિલ્લા નું મુખ્ય મથક છે.