પંચાંગ (સંસ્કૃત: पञ्चाङ्गम्) હિંદુ શાસ્ત્રો પ્રમાણે કાળ ગણના માટેની એક પ્રણાલી છે.[૧] આધુનિક સમયમાં કેલેંડર સાથે તેને સરખાવી શકાય છે.

નામ ફેરફાર કરો

પંચાંગની સંધિ છુટી પાડીએ તો પંચ + અંગ = પંચાંગ. એટલેકે પાંચ અંગોનાં બનેલા આ શાસ્ત્રને પંચાંગ કહે છે.

પંચાંગના અંગો ફેરફાર કરો

પંચાંગના પાંચ અંગો નીચે મુજબ છે.

સંદર્ભ ફેરફાર કરો

  1. Personal Panchānga and the Five Sources of Light, by Komilla Sutton, The Wessex Astrologer, England, ISBN 978-1-902405-26-1