પંજાબી

સ્પષ્ટતા પાનું

પંજાબી શબ્દ ઘણાં સંદર્ભમાં વપરાય છે.