પંજાબ (સંદિગ્ધ)

સ્પષ્ટતા પાનું

પંજાબનો અર્થ નીચેનામાથી કોઇ એક હોઇ શકે છે: