ફેબ્રુઆરી ૧૩

તારીખ

૧૩ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૨૧ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો