ફેબ્રુઆરી ૧૪

તારીખ

૧૪ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૨૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો