ફેબ્રુઆરી ૨૦

તારીખ

૨૦ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૫૧મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૫૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૧૪ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો